PADDY vom EIXELBERG
Gordon Setter - Paddy vom Eixelberg
Weltsieger 1994